Reklamačný rád

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej tiež len "občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky spotrebiteľom. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Záruka

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópiu) a uveďte popis vady a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V inom prípade bude reklamácia riešená v súlade so zákonom.

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O vybavení reklamácie Vás budeme e-mailom či telefonicky informovať. Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním (napr. Zmena materiálu úmerná dĺžke užívania) a na závady spôsobené nesprávnou údržbou pri používaní výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú starostlivou kontrolou.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.

3. Práva vyplývajúce zo zákonnej záruky

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov.

Podľa charakteru vady má spotrebiteľ pri uplatnení záruky nasledujúce práva:

ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožadújece výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
4. Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Ak ste obdržal(a) od nášho zásielkového obchodu iný výrobok, ako ste si objednal(a) (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo ste obdržal(a) výrobok chybný, zašlite nám ho späť, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom (alebo jeho kópiu) a uveďte popis vád. My Vám bezplatne zašleme výrobok správny (resp. bezchybný).

Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné riziko, na adresu predajcu.


Zákazkové šitie z ponuky látok
Jedinečná ponuka viac ako 10 000 produktov
České produkty kvalitný bytový textil
30 dní na vrátenie od nákupu tovaru
2707 odberných miest po celom Slovensku