• Domov
 • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si toho, že využívate našich webových stránok www.goldea.sk pre nákup produktov a využívania služieb, ktoré Vám týmto spôsobom ponúkame. V súvislosti s týmito činnosťami nám poskytnete alebo získame Vaše osobné a iné údaje, a preto Vás týmto dokumentom radi oboznámime s tým, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, ako aj s tým, aké práva Vám v tejto súvislosti prináleží. 

Tieto informácie sme pre Vás pripravili v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

A. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH ÚDAJOV A AKO HO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ? 

Správcom nižšie uvedených osobných údajov je spoločnosť MIONET s.r.o., IČ: 05928435, DIČ: CZ05928435, so sídlom Třída Tomáše Bati 87, Zlín, PSČ 760 01, ktorá je prevádzkovateľom webových stránok na adrese www.goldea.sk. 

Od 1. 2. 2024 prevádzkuje eshop spoločnosť MIONET s.r.o. Pôvodným prevádzkovateľom bola spoločnosť MIONET SK s.r.o., 07534388, CZ07534388.

Kontaktné údaje na správcu:

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len za nižšie uvedených podmienok.

B. PRI KTORÝCH VAMI VYKONÁVANÝCH ČINNOSTIACH ZÍSKAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1. Nákup produktov a využívania služieb prostredníctvom webových stránok www.goldea.sk 

Aby sme Vám mohli riadne poskytovať tovar a služby, ktoré ponúkame, potrebujeme k tomu Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje.

1.1. Aké osobné údaje od Vás potrebujeme?

Aby sme mohli splniť všetky naše povinnosti, ktoré pre nás plynú zo zrealizovaného predaja tovaru, potom od Vás potrebujeme poznať najmä

 • meno a priezvisko, 
 • adresu doručenia, 
 • e-mail a 
 • číslo mobilného telefónu či iný telefonický kontakt.

1.2. Prečo môžeme Vaše osobné údaje spracovávať a na čo nám budú?

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, pretože sú pre nás nevyhnutné na splnenie kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami prostredníctvom webových stránok www.goldea.sk uzavreli. Súčasne je naším oprávneným záujmom to, aby sme od Vás mali spätnú väzbu získanú prostredníctvom zaslaného dotazníka spokojnosti, ako aj to, aby ste mali prostredníctvom zasielaných newsletterov prehľad o nových produktoch či nových akčných ponukách a mohli sa k nám teda radi vracať. Niektoré z Vašich osobných údajov dokonca musíme uchovávať, lebo nám to ustanovujú príslušné právne predpisy. Ak by ste nám Vaše osobné údaje neposkytli, potom by nemohlo dôjsť k nadviazaniu zmluvného vzťahu a my by sme Vám nemohli doručiť Vami vybraný tovar.

Vaše osobné údaje nám budú najmä k tomu, aby sme Vám mohli:

 • poskytnúť informácie o stave Vašej objednávky a o ďalších skutočnostiach s tým súvisiacich,
 • riadne doručiť Vami objednaný tovar,
 • zaslať dotazník spokojnosti a mať od Vás spätnú väzbu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá,
 • poskytnúť informácie o nových produktoch či akčných ponukách prostredníctvom zaslaných newsletterov, z ktorých sa môžete ľahko odhlásiť,
 • poskytnúť informácie o priebehu prípadnej reklamácie tovaru, prípadne o inom vysporiadanie práv a povinností vyplývajúcich z predmetnej kúpy tovaru (napríklad z dôvodu odstúpenia od zmluvy a následného vrátenia peňažných prostriedku na Váš účet).

1.3.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

K Vašim osobným údajom, ktoré nám poskytnete pri kúpe tovaru, budú mať prístup oprávnené osoby pri príprave zásielky na odoslanie, ako aj príslušní zmluvní partneri (dopravci), ktorí Vám zásielku budú doručovať, a to v rozsahu potrebnom na doručenie objednaného tovaru.

V prípade, že od Vás budeme zisťovať spätnú väzbu, môžeme s týmto cieľom využiť služby Overené zákazníkmi, ktorú zabezpečuje spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727. Tak od Vás môžeme po každom nákupe tovaru prostredníctvom zaslanej e-mailovej správy s dotazníkom zistiť, ako ste s nami boli spokojní. Vďaka tomu pre Vás môžeme ďalej zlepšovať naše služby. Ak by ste si zasielanie dotazníka spokojnosti nepriali, potom máte možnosť sa z neho ľahko odhlásiť.

K informovanie o nových produktoch či akčných ponukách prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 o niektorých službách informačnej spoločností, využívame platformu Ecomail spoločnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o.. Na rovnaký účel môžeme využívať aj iných spoločností, ktoré poskytujú obdobné služby.

1.4. Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Ako ste sa vyššie mohli dozvedieť, Vaše osobné údaje spracovávame na rôzne účely. V nasledujúcej časti sa dozviete, ako dlho Vaše osobné údaje pre tieto účely budeme uchovávať.

Osobné údaje, ktoré sa týkajú spracovania na účely plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy, budeme spracovávať do doby vysporiadania práv a povinností, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú, vrátane prípadného odstúpenia od zmluvy či prípadné reklamácie tovaru.

Pre spracovanie osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov (zasielanie obchodných oznámení), budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov, pokiaľ sa zo zasielania obchodných oznámení neodhlásite skôr.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov budeme tieto osobné údaje spracovávať po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi.

2. Registrácia pre uľahčenie nákupov

Aby sme Vám čo možno najviac uľahčili častejšie nákupy na našich webových stránkach www.goldea.sk, pripravili sme pre Vás možnosť registrácie, pri ktorej nám tiež poskytnete Vaše osobné údaje.

2.1. Aké osobné údaje od Vás potrebujeme?

Aby ste si u nás mohli vytvoriť užívateľský účet pre uľahčenie nákupov, potrebujeme od Vás osobné údaje, ktoré sú nutné pre vytvorenie objednávky, a to najmä:

 • meno a priezvisko, 
 • adresu doručenia, 
 • e-mail a 
 • číslo mobilného telefónu či iný telefonický kontakt.
Vytvorenie Vášho používateľského účtu bude úspešne dokončené, akonáhle si zvolíte vlastné heslo, ktoré bude spoločne s e-mailovou adresou slúžiť pre prihlásenie do Vášho užívateľského účtu. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje nechali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi. Nepreberáme zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by sme túto situáciu sami zavinili.

2.2. Prečo môžeme Vaše osobné údaje spracovávať a na čo nám budú?

Vyššie uvedené osobné údaje budeme oprávnení spracovávať bez vášho súhlasu, pretože ide o opatrenia prijaté pred uzavretím zmluvy, ktorá bola vykonaná pre uľahčenie nákupov na Vašu žiadosť.

Ak nám vyššie uvedené osobné údaje neposkytnete, potom bohužiaľ nebude dokončený proces registrácie a nebudete tak môcť využívať všetky výhody, ktoré Vám registrácia prináša.

Vaše osobné údaje poskytnuté pri registrácii budeme spracovávať najmä kvôli tomu, aby sme Vám uľahčili nákup tovaru tým, že za Vás vyplníme príslušný formulár pre vytvorenie objednávky.

2.3. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Osobné údaje poskytnuté za účelom vykonania registrácie nebudú poskytnuté tretím osobám. V prípade nákupu prostredníctvom Vášho používateľského účtu, budú Vaše osobné údaje poskytnuté tretím osobám podľa ods. 1.3.

2.4. Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Na účely Vašej registrácie (uľahčenie nákupu) budeme vyššie uvedené osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov od Vášho posledného nákupu, inak 5 rokov od Vašej registrácie. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vami poskytnuté osobné údaje pre účely Vašej registrácie zmazané alebo trvalo anonymnými.

3. Kontaktný formulár 

Pretože si našich zákazníkov Vážime, zriadili sme pre Vás na našich webových stránkach www.goldea.sk v sekcii "Kontakt" kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého sa na nás môžete obracať s Vašimi otázkami.

Pre zodpovedanie otázok a vybavenie požiadaviek, ktoré nám prostredníctvom kontaktného formulára, ale aj iným spôsobom, adresujete, budeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete, a to najmä poskytnutý kontakt, na ktorý Vám budeme môcť odpovedať. Takto poskytnuté osobné údaje budeme spracovávať len v nevyhnutnom (poskytnutom) rozsahu a len do doby vybavenia dotazu či požiadavky, nevznikne-li potreba spracovávať osobné údaje na iné účely (napríklad pre ochranu našich práv a právom chránených záujmov). Tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, pretože by sme Vám bez ich znalosti nemohli otázku, alebo požiadavku vybaviť, a preto k takémuto spracovaniu nebudeme potrebovať Váš súhlas.

C. AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Vaše osobné údaje uchovávame a spracovávame najmä v elektronickej podobe, a to takým spôsobom, aby k nim mali prístup iba oprávnené osoby v nevyhnutne potrebnom rozsahu podľa konkrétneho účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracovávané. V prípade, že je potrebné Vaše osobné údaje spracovávať v listinnej podobe (napr. pri expedícii tovaru), budú tieto osobné údaje po nevyhnutne nutné dobe skartované. Vaše osobné údaje sú organizačne a technicky chránené pred neoprávneným prístupom či zneužitím. Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov sú zmluvne viazaní k ich riadne ochrane.

D. AKÁ VŠETKY PRÁVA VÁM PRINÁLEŽÍ?

Vyššie ste mali možnosť zistiť podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov. Teraz Vás zoznámime s právami, ktorá Vám z tohto spracovania vyplývajú.

Patrí Vám najmä:

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak nám bol udelený;
 • právo namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu, ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, a to najmä, ak sa jedná o spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • právo podať kedykoľvek na Úrade pre ochranu osobných údajov sťažnosť, ak sa domnievate, že dochádza porušenie Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov;

a ďalej:

 • právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 • právo požadovať obmedzenie spracovania;
 • právo požadovať prenesenie údajov;
 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch; 
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku A týchto zásad.

 

Na stiahnutie: zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

 

Verzia 1.0, platná od 25. 5. 2018

 • Sme česká značka
 • Šijeme rozmery na mieru
 • 3000+ recenzií obchodu
 • Unikátne produkty
 • 30 dní na vrátenie tovaru
 • Doprava zadarmo od 80 €